ਭਾਫ ਮੁਕਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ